Fispro logo Finanční informační systém FisPro

Moduly a funkce

Společné evidence

Společné evidence zahrnují evidence a číselníky využívané v různých místech systému. Patří mezi ně např. evidence partnerů (dodavatelů a odběratelů), organizační struktura organizace, obecná definice umístění, státy, měny a kurzy, nákladové údaje a jejich vazby a řada dalších číselníků potřebných pro provoz systému.

Zpracování modulů je založeno na základě měsíčních uzávěrek, proto je evidence účetního období a jeho rozpadu do měsíčních závěrek základem pro správné zpracování dat v systému. Účetním obdobím může být jak kalendářní, tak hospodářský rok.

Mzdy

Modul „Mzdy“ umožňuje zpracovávat výpočet mezd a platů pro různé typy organizací. Základem je karta zaměstnance s evidencí všech údajů potřebných pro výpočet mzdy, včetně všech používaných pracovně právních vztahů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • metodicky naplněný seznam druhů mezd pro pořízení jednotlivých složek mzdy, přídavků a srážek
 • účtování druhů mezd je distribuováno, ale uživatel ho může změnit podle vlastních potřeb
 • k pořízení mezd lze velmi dobře využít tzv. katalog prací, pomocí něhož si k distribučním druhům mezd může uživatel definovat vlastní katalogové práce s vlastními sazbami pro usnadnění pořízení mezd
 • snadné opravy již pořízených mzdových dokladů
 • zobrazení plánovaného i skutečného průběhu práce zaměstnance ve vazbě na zvolené turnusy práce
 • snadná evidence nepřítomnosti zaměstnance z různých důvodů (nemoc, dovolená atd.)
 • evidence a uplatňování daňových úlev zaměstnanců
 • výpočty odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daní, jak za zaměstnance, tak za firmu
 • automatické výpočty průměrů pro další období
 • roční vyúčtování daně
 • příprava dat pro převod mezd na účet zaměstnance, pro odvod srážek, exekucí atd.
 • kontroly limitů pro zaručené mzdy, hranice životního minima
 • příprava podkladů pro odvod daní a pojistného v elektronické podobě
 • datový podklad pro elektronické podání evidenčních listů důchodového pojištění
 • účtování vnitropodnikových nákladů z vykázaných prací používané zejména v zemědělských firmách, a to v sazbách práce nezávisle na mzdové sazbě
 • evidence spotřeby PHM pro vykazování tzv. zelené nafty
 • předávání údajů o množství práce do účetnictví pro kalkulace

 

Výpočet mzdy lze provádět jednotlivě nebo hromadně. Mzdu může mít zaměstnanec definovanou jak hodinovou, tak měsíční, s vazbou na státní nebo firemní tarifní sazby.  

K dispozici je velký počet výstupních sestav pro kontrolu a založení mezd k archivaci, včetně mzdových listů, výplatnic, daňových přehledů a přehledů o pojistném.

Mzdová agenda může být navázána na organizační strukturu firmy a evidenci pracovních míst.

Majetek

Modul „Majetek“ umožňuje evidenci dlouhodobého majetku i majetku drobného. Základem evidence majetku je karta majetku, na níž je evidována velká šíře údajů nezbytných k přesné a přehledné evidenci hmotného a nehmotného majetku firmy.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • zatřídění majetku dle CZ-CPA nebo CZ-CC
 • odlišné daňové a účetní údaje
 • podrobné sledování zhodnocení majetku a jiných změn ceny (např. dotace)
 • celá řada zákonem daných typů daňových odpisů
 • variabilní typy účetních odpisů, které může uživatel definovat v souladu s vnitropodnikovou směrnicí o odepisování majetku
 • evidence umístění majetku, které usnadňuje inventarizaci majetku
 • definované účtování o změnách, které může uživatel upravit podle svých potřeb

Modul vypočítává podle aktuálního stavu údajů v kartě majetku odpisový plán, který je použit pro zaúčtování a který se při změnách údajů v kartě nebo v souvisejících číselnících nebo se změnou legislativy automaticky aktualizuje.

Modul je vybaven řadou kontrol, které minimalizují chybné zadání dat ve vazbě na zákon o dani z příjmů a zákon o účetnictví.

K dispozici je velký počet výstupních sestav pro kontrolu a založení evidence majetku k archivaci, včetně protokolů o zařazení majetku, o jeho změnách i o vyřazení majetku z evidence.

Zásoby

Modul „Zásoby“ slouží nejen k evidenci skladových zásob, ale je plně propojen s obchodem. Při vystavení faktury, dodacího listu nebo prodejky lze přímo z tohoto dokladu provést vyskladnění zásob. Obchodní doklady lze se skladovými doklady propojit i dodatečně. Základní metodou pro vyskladnění je metoda průměrných cen, připravujeme i metodu FIFO.

Základem evidence zásob je obchodní katalog, který umožňuje evidovat jak skladovatelné položky, tak položky služeb, které jsou určeny pouze pro fakturaci.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • evidence zásob na libovolném počtu skladů
 • evidence položek ve dvou hlavních měrných jednotkách (např. ks a kg) a více pomocných měrných jednotek
 • evidence položek v tzv. variantách, u nichž si uživatel samostatně definuje vlastnosti, které chce u položky sledovat (např. barvu, velikost, výrobní číslo)
 • evidence umístění u skladových položek, což a mít tak kdykoliv přehled o rozmístění konkrétního množství položky na skladech, v odděleních a regálech atd.
 • prodejní ceny lze stanovit pro skupiny odběratelů variabilně včetně různých typů slev
 • sledování podlimitního a nadlimitního stavu zásob, sledování bezobrátkových položek

Pro přímou práci se skladovými položkami jsou určeny skladové příjemky a výdejky, případně i skladové převodky. Změny prováděné na skladech jsou automaticky zaúčtovány podle nastavení dodávaného při distribuci modulu, které lze ale modifikovat podle potřeby. Pro zemědělské firmy se pracuje i s údaji o množství naskladněné nebo vyskladněné položky, které je předáváno do účetnictví pro kalkulace.

Finance

Modul „Finance“ je určen pro zpracování finančních operací ve firmě, a to jak v účetní měně, tak v různých cizích měnách včetně zpracování kurzových rozdílů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • přijaté faktury
 • vystavené faktury s možností tvorby faktury z dodacích listů a s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • dodací listy s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • prodejky s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • vedení bankovních účtů v různých měnách
 • tvorba bankovních příkazů včetně datových souborů ve formátech různých bank
 • automatizované zpracování bankovních výpisů z formátů různých bank
 • vedení pokladen v různých měnách včetně pokladních deníků
 • tvorba všeobecných dokladů pro účetní i daňové účely
 • komplexní zpracování DPH (daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, přenesená daňová povinnost, opravné daňové doklady)
 • upomínky, penalizace, zápočty, dobropisy
 • zálohové faktury
 • automatizované párování finančních dokladů
 • elektronická evidence tržeb
 • vedení dokladů v různých dokladových řadách podle práv uživatelů
 • definovatelné kontace pro opakující se účetní případy

Funkčnost modulu je podpořena množstvím tiskových výstupů pro tisky jednotlivých dokladů i přehledových sestav. Vystavené finanční doklady mohou obsahovat firemní logo a lze je v případě potřeby modifikovat.

Účetnictví (včetně účetních výkazů)

Modul „Účetnictví“ komplexně řeší vedení podvojného účetnictví od zpracování prvotních dokladů až po rozbory, kalkulace a účetní výkazy.

Maximum procesů pro úspěšné zpracování účetnictví je ve všech ostatních modulech zautomatizováno (párování, účetní kontace pro různé typy dokladů, import bankovních výpisů, výpočet a účtování kursových rozdílů, účtování dokladů z ostatních modulů apod.). Tím je zajištěno snadné a rychlé získání účetních výsledků ze všech používaných modulů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • distribuovaný vzorový účetní rozvrh s možností úprav podle vlastní potřeby
 • účtování ve všech modulech je realizováno do měsíčních období, účetní zápisy lze provádět dopředu do neuzavřených měsíčních období
 • uzávěrky lze rušit a opakovat
 • sledování nedokončené výroby za zemědělské plodiny (výkony)
 • sledování nedokončené výroby za zakázky
 • rozpouštění nákladů nevýrobních činností do výrobních činností (výkonů)
 • kalkulace nákladů na výrobky
 • distribuované standardní účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow) s možností úpravy podle vlastní potřeby
 • přímé prohlížení zdrojových dokladů zaúčtovaných do účetních knih z přehledu účetních stavů

Modul disponuje řadou účetních sestav pro kontrolu a archivaci účetních výsledků (účetní deník, hlavní kniha, karty účtů atd.).

 

Systém plánujeme rozšířit např. o moduly:

 • Zvířata
 • Pastevní deník
 • Produkce hnojiv
 • Evidence sklizně
 • Evidence půdy