Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Majetek

Modul „Majetek“ umožňuje evidenci dlouhodobého majetku i majetku drobného. Základem evidence majetku je karta majetku, na níž je evidována velká šíře údajů nezbytných k přesné a přehledné evidenci hmotného a nehmotného majetku firmy.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

  • zatřídění majetku dle CZ-CPA nebo CZ-CC
  • odlišné daňové a účetní údaje
  • podrobné sledování zhodnocení majetku a jiných změn ceny (např. dotace)
  • celá řada zákonem daných typů daňových odpisů
  • variabilní typy účetních odpisů, které může uživatel definovat v souladu s vnitropodnikovou směrnicí o odepisování majetku
  • evidence umístění majetku, které usnadňuje inventarizaci majetku
  • definované účtování o změnách, které může uživatel upravit podle svých potřeb

Modul vypočítává podle aktuálního stavu údajů v kartě majetku odpisový plán, který je použit pro zaúčtování a který se při změnách údajů v kartě nebo v souvisejících číselnících nebo se změnou legislativy automaticky aktualizuje.

Modul je vybaven řadou kontrol, které minimalizují chybné zadání dat ve vazbě na zákon o dani z příjmů a zákon o účetnictví.

K dispozici je velký počet výstupních sestav pro kontrolu a založení evidence majetku k archivaci, včetně protokolů o zařazení majetku, o jeho změnách i o vyřazení majetku z evidence.